Az Országos Diákparlament munkája összegzéseként az alábbi Ajánlást fogalmazza meg. Az Ajánlás tükrözi a küldöttek iskolai tapasztalatait, a megyei/regionális fórumok javaslatait és a szekcióüléseken elhangzottakat.

 

 1. Az intézményi diákönkormányzatok kapják vissza a köznevelési törvény előtti szabályozásban rögzített jogaikat.
 2. Javasoljuk, hogy a munkáltató ismerje el a diák mozgalmat segítő pedagógusoknak e tevékenységüket pótlék formájában.
 3. Kezdeményezzük a diákönkormányzatok önálló jogi személyiséggé nyilvánítását az intézményi tanácsok mintájára.
 4. Jogszabály rögzítse a több intézményi diákönkormányzat képviseletét ellátó szervezet jogait és jogállását.
 5. Kérjük, hogy a Köznevelésért Felelős Államtitkárság állítson fel egy testületet, melyen keresztül rendszeres egyeztetési lehetőséget biztosít a diákok érdekeit képviselőknek a köznevelést érintő kérdésekkel kapcsolatban. Kérjük, hogy ez a testület véleményezési jogot gyakorolhasson a köznevelést érintő jogszabályok beterjesztése előtt.
 6. Kérjük, hogy legyenek a diákönkormányzatok számára elérhető pályázatok és kapjanak működési támogatást.
 7. Javasoljuk a köznevelési törvény diáknyelvre fordítását és elérhetővé tételét. Emellett a Köznevelésért Felelős Államtitkárság gondoskodjon minta diák-önkormányzati működési szabályzat közzétételéről.
 8. A jelnyelvet is ismerjék el, mint választható idegen nyelvet, lehessen belőle érettségi vizsgát tenni és a sikeres jelnyelvi vizsgáért járjon többlet pont a felsőoktatási felvételi eljárás során.
 9. Minden iskolában legyen lehetőség az angol és a német nyelv tanulására.
 10. A B2-es vagy annál magasabb kategóriájú nyelvvizsga váltsa ki az emelt szintű idegen nyelvi érettségit.
 11. A kiemelkedő érettségiért továbbra is járjon nyelvvizsga.
 12. Az első sikeres B2, C1, C2 nyelvvizsga díja legyen ingyenes.
 13. A nyelvi előkészítő évfolyam rendszere maradjon meg.
 14. Az iskolai nyelvoktatás maximum 16 fős csoportban történjen.
 15. Kérjük, hogy az előrehozott érettségi rendszerében lehetőség legyen bármely tárgyból előrehozott érettségit tenni az őszi és a tavaszi vizsgaidőszakban is, azzal, hogy a sikertelen vagy eredménytelen vizsga esetén a vizsgázó köteles a vizsgadíjat megfizetni.
 16. Azt javasoljuk, hogy a továbbiakban az iskolai közösségi szolgálat ne legyen kötelező, hanem a felsőoktatási felvételi eljárás során jelentsen többletpontot.
 17. Kérjük a közösségi szolgálat jelenlegi szabályozásának felülvizsgálatát, a gyakorlatban tapasztalt problémák orvoslását és a hibák kijavítását.
 18. Az állam által finanszírozott tankönyvek listáján szerepeljen minden, az országban tanított tantárgyhoz szükséges könyv. Kérjük a tankönyvlista bővítését. Továbbá kérjük, hogy a tanárok részesüljenek ingyenes tankönyvellátásban, illetve javasoljuk a tanári segédlettel ellátott példányok kiterjesztését. Az ingyenes tankönyvek minőségét fokozottan ellenőrizzék! A teljes tankönyv legyen digitálisan is elérhető és a tankönyvekhez rendeljenek hozzá elektronikus kiegészítő anyagot, ez legyen jól érthető és szorosan kapcsolódjon a tananyaghoz. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a tankönyvek kiszállítási problémáinak okait vizsgálják ki és tegyenek meg mindent a gördülékeny tanévkezdés érdekében.
 19. Javasoljuk, hogy a közétkeztetési, az iskolai és a kollégiumi költségkeretet radikálisan emeljék meg, a közétkeztetési normatívát pedig életkornak megfelelőn differenciálják.
 20. Kérjük a közétkeztetés minőségének javítását!
 21. Az iskolatej és az iskolai gyümölcs program legyen kiterjesztve az általános és középiskola minden évfolyamára és gondoskodjanak annak megfelelő minőségéről.
 22. Az iskolai étkeztetést végző cég kiválasztásában, annak szolgáltatásával kapcsolatban a diákönkormányzatnak legyen egyetértési joga.
 23. Szorgalmazzuk a köznevelési intézmények állagmegóvását, infrastrukturális fejlesztését és taneszközzel történő ellátását.
 24. Az infrastrukturális fejlesztéseknél jelentsen prioritást az intézményen belüli mindennapos testnevelés megvalósításához szükséges tárgyi feltételek kialakítása.
 25. Felkérjük az intézményfenntartókat, a helyi önkormányzatokat és a sportlétesítmények működtetőit, hogy a mindennapos testnevelés megvalósítása érdekében alakítsanak ki együttműködést.
 26. A mindennapos testnevelés kiváltásának szabályait vizsgálják felül, bővítsék azon tevékenységek körét, amelyek beszámíthatók ebbe.
 27. A középfokú képzés befejezésének tanévében és az azt megelőző tanévben maximalizálják heti 3 órában a testnevelés órák számát.
 28. Kérjük a jogszabályban meghatározott kollégiumi kötelező óraszám csökkentését.
 29. Az intézmények a tanév elején kapjanak arról tájékoztatást, hogy mely tanulmányi versenyeken való részvételt milyen körben támogatja a fenntartó. Kérjük, hogy minél több diák számára tegyék lehetővé a tanulmányi versenyeken való díjmentes részvételt.
 30. Kérjük a felsőoktatásba jelentkezőknél a nem olimpiai sportágak esetében is az országos és a nemzetközi eredményeket többletponttal jutalmazzák.
 31. A kiemelkedő diák-önkormányzati munkáért járjon plusz pont a felsőoktatási felvételi eljárás során.
 32. A nyelvvizsgáért járó plusz pontokat ne maximalizálják 40 pontban.
 33. Kérjük a felvételi többletpontok arányainak újragondolását.
 34. Többszörös túljelentkezés esetén kérjük, hogy arányosan növeljék meg az államilag támogatott helyek számát a felsőoktatásban.
 35. Kérjük, hogy a felvételi pontszámításnál továbbra is legyen elérhető a duplázás lehetősége.
 36. Támogatjuk a duális képzés kiterjesztését a felsőoktatásra is.
 37. Felkérjük a szakképzésért felelős minisztériumot, hogy gondoskodjék a gyakorlati oktatás minőségének javításáról.
 38. A köznevelési intézmény működtetője biztosítsa az alapvető higiéniai eszközöket az intézmények számára.
 39. Kérjük, hogy az egyes évfolyamokra ütemezett tananyag mennyisége igazodjon a rendelkezésre álló órakerethez.
 40. Kérjük a kerettanterv és az érettségi követelmények hatékonyabb összehangolását.
 41. Felkérjük az intézményfenntartó központot, hogy teremtse meg a közlekedési vállalatok és az intézmények között az egyeztetés lehetőségét a tanulók iskolai elfoglaltságához igazodó menetrend kialakítása érdekében.
 42. Emeljék a közoktatási intézmények számára biztosított internet sávszélességét és biztosítsanak a diákok számára szabad wi-fi hozzáférést.

 

A Diákparlament kéri a Köznevelésért Felelős Államtitkárságot, hogy ezt az Ajánlást juttassa el az érintett kormányzati döntéshozókhoz, illetve parlamenti bizottságokhoz, az országgyűlési képviselőkhöz, és a köznevelés szereplőihez.

​ 

Székesfehérvár, 2014. november 23.

 

A VIII. Országos Diákparlament

küldöttei

 ODP_Ajanlas_Szekesfehervar_2014_11_23.pdf