A Diákközéletért Alapítvány

1996. november 20-án kelt alapító okirataegységes szerkezetben az 1999. április 16-án, 1999. szeptember 22, az 2000. december 21-én, 2005. október 1-én, 2006. május 16-án valamint a 2008. szeptember 8-án kelt módosítással.

1. Naszári László mint alapító a 4. pontban írt célok érdekében jelen alapító okirattal alapítványt hoz létre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény alapján.

2. Az alapítvány neve: Diákközéletért Alapítvány 
Rövid neve: DKA

3. Az alapítvány székhelye: 7630 Pécs Rezgő u. 13.

4. Az alapítvány célja:

 1. a) segítséget nyújtson a diákoknak az iskolai és iskolán kívüli közéletben való részvételhez;
 2. b) támogassa a diákközélet megteremtését és élénkítését célozó iskolai, helyi és országos szintű kezdeményezéseket;
 3. c) támogassa az önkormányzó képesség megszervezését;
 4. d) folyamatosan harcoljon azért, hogy a diákság saját életében vitt szerepe növekedjék, hogy saját ügyeit maga intézhesse;
 5. e) küzdjön a diákélet feltételeinek biztosításáért;

4/A. A céloknak megfelelően az alapítvány az alábbi - a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerinti - közhasznú tevékenységet végez:a)tudományos tevékenység, kutatás;b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;c) gyermek és ifjúsági érdekképviselet;d) emberi és állampolgári jogok védelme.

5. Az alapítvány a 4. és 4/A. pontokban írt célok érdekébena) ösztöndíjakat folyósíthat;b) egyedi vagy rendszeres támogatásokat állapíthat meg intézményeknek, szervezeteknek, csoportoknak vagy személyeknek,c) programokat, rendezvényeket, kiadványokat támogathat;d) nevelési és oktatási tevékenységet folytathat ide értve különösen a diákképzést, a felnőttképzést, iskolarendszeren belüli és azon kívüli képzést, képességfejlesztést, ismeretterjesztést;e) egyéb módszerekkel segítheti az alapítványi célok megvalósítását.

6. Az alapítvány vagyonaa) Az alapítvány induló vagyona az alapító által rendelkezésre bocsátott 100.000 Ft (azaz egyszázezer forint) készpénz. Az alapítói hozzájárulás ideiglenes bankszámlán történő elhelyezése az alapító okirat aláírásától számított harminc napon belül esedékes. Az alapítói vagyon ötven százalékát, 50.000 Ft-ot (azaz ötvenezer forintot) törzstőkének kell tekinteni, amelynek csak a hozadéka, illetve az alapítvány további vagyona használható fel a 4. pontnak megfelelő céllal, pályázat, illetve kérelem alapján az 5. pontban meghatározott módon.b) Az alapítvány számláját vezető pénzintézet neve: Erste Bank, Budapest, Bástya Utcai Fiók.c) Az alapítvány számlaszáma: 11670009-07809400-70000005

7. Az alapítványi vagyon gyarapítása céljából az alapítvány részt vehet vállalkozásban, vagy önmaga is vállalkozhat. Az alapítvány nem folytathat elsődlegesen vállalkozási tevékenységet. A vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezheti. Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt csak az alapító okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

8. Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság adománnyal csatlakozhat. Feltételhez rendelt adomány elfogadásáról a Kuratórium dönt. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

9. Az alapítvány kezelő szerve a Kuratórium, melynek tagjait határozott időtartalomra az alapító kéri fel az alapítvány céljaival összefüggő tevékenységben jártas szakemberek közül. A kuratórium tagjai nem lehetnek párt vagy más politikai szervezet vezető tisztségviselői. A kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Az alapítvány Kuratóriumának tagjai 2015. december hó 31. napjáig: dr. Jásper András és Zsók Imre.

10. Az alapítvány képviselője a Kuratórium elnöke, akit az alapító kér fel határozott időtartalomra e tisztség ellátására. Az alapítvány Kuratóriumának elnöke, s így az alapítvány képviselője 2015. december hó 31. napjáig dr. Jásper András. Az alapítvány számlája felett - a Kuratórium döntésével összhangban - a Kuratórium elnöke rendelkezik.

11. A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. A kuratórium elnöke köteles az ülés előtt legalább egy héttel a kuratórium tagjait írásban értesíteni az ülés pontos helyéről, időpontjáról és napirendjéről. Ha a kuratórium másképp nem határoz, az ülések nyilvánosak. A Kuratórium valamennyi - ide értve az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadását is - döntéseit mindkét tag jelenlétében, egyhangúlag hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni. A döntések nyilvántartásba vétele és az érintettek értesítése a kuratórium elnökének feladataA Kuratórium döntésiről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a döntés időpontját, a meghozatal módját, a döntés érdemi részének leírását, továbbá annak meghatározását, hogy a döntést az érintettek. tájékoztatásán túl az alapítvány web lapján is közzé kell-e tenni. Az alapítvány minden döntése nyilvános. A döntésekről vezetett nyilvántartásba bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.A döntésről írásban tájékoztatni kell az érintetteket, a közérdeklődésre számot tartó döntéseket, így különösen az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az alapítvány web lapján is közzé kell tenni.Az alapítvány szolgáltatásait bárki igénybe veheti. 

12. Az alapítvány megszűnése esetén az alapítvány vagyona a Kuratórium javaslata alapján az alapító által megválasztott - az alapítvány céljaival összhangban álló célú - alapítványt vagy társadalmi szervezetet illeti meg. 
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 


13. Az alapítvány működésére egyebekben a Polgári Törvénykönyv szabályai irányadóak.

14. Az Alapítvány felügyelő szerve a felügyelő bizottság, amely 2 főből áll. A felügyelő bizottság tagjait az Alapító kéri fel határozatlan időre. A felügyelő bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. A felügyelő bizottság tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek.

a) A felügyelő bizottság tagjai:

 • 1. dr. Szonda Andrea felügyelő bizottsági elnök
 • 2. Bodor Eszter

b) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki· a Kuratórium elnöke vagy tagja· az Alapítvánnyal – a megbízatásán kívül – más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik,· az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat – illetve· az a.)-c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

c) Nem lehet az Alapítvány felügyelő bizottságának tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki, annak megszűnését követő két évig.

d) A felügyelő bizottság tagjai kötelesek tájékoztatni az Alapítót és a Kuratóriumot, amennyiben más közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselői megbízásuk keletkezik, és a megválasztást megelőzően a jelölt is köteles arról nyilatkozni, hogy más közhasznú szervezetnél fennáll-e vezető tisztségviselői megbízatása vagy sem.

e) II. A felügyelő bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben nem részesülnek. A felügyelő bizottság tagjai megbízatásukat az alapító okirathoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják.

f) III. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg – amely nem lehet ellentétes az alapító okirattal -, és a szerint működik.

g) A felügyelő bizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik

.h) Az ülések összehívását a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban vagy telefonon értesíteni kell.

i) A felügyelő bizottság ülése határozatképes, ha azon mindkét tag jelen van. A határozatképtelenség esetén a megismételt ülést – azonos napirendi pontokkal – legalább nyolc napos időközzel kell kitűzni.

j) A felügyelő bizottság ülései általában nyilvánosak, üléseiről jegyzőkönyvet készít, határozatairól nyilvántartást vezet. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlevő tagokat, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvez úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi határozatot támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A felügyelő bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni – neve feltüntetése mellett - a döntésre leadott szavazatát.

k) IV. A felügyelő bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosult az Alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, felvilágosítást, tájékoztatást a Kuratóriumtól, illetve munkavállalóitól, az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet.

l) A felügyelő bizottság köteles a Kuratóriumot tájékozatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

 • az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Alapítvány érdekeit egyébként sértő olyan magatartás (mulasztás) történt, amelynek megszűntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé;
 • a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.

m) A Kuratóriumot a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a felügyelő bizottság jogosult.

n) Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeleti szervet.

o) A felügyelő bizottsági tagság megszűnik

 • a tag halálával,
 • lemondással,
 • az Alapító által történő visszahívással,
 • az alapítvány megszűnésével.

15. Az alapítvány befektetési tevékenységet nem végez. 

16. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás

Záradék: az alapító az alapító okirat módosítását 2011. január 1. napján elfogadta.

 

Pécs, 2011. január 1.

Naszári László Alapító

A szervezet adatai

Név: Diákközéletért Alapítvány
Székhely: 7630 Pécs Rezgő u. 13.
Alapítvány levelezési címe: 1183 Budapest, Derkovits u. 39.
Közhasznúság foka: közhasznú
Alapítás időpontja: 1996. november 20.
Bejegyzés dátuma: 1997. február 12.
Nyilvántartási száma: 1005
Bejegyzést elrendelő végzés száma: Pk.60.248/1996/6.
Közhasznúsági végzés bírósági száma: Pk.60.248/1996/16.
Közhasznúsági bírósági végzés dátuma: 2001. január 09.
Adószám: 18309854-1-02
Számlaszám: Erste Bank Hungary RT.11670009-07809400-70000005
KSH azonosítószám: 18309854-9272-569-02
A kuratórium elnöke: dr. Jásper András
E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

A Diákjog.hu üzemeltetője a
Diákközéletért Alapítvány

DÖK Portál RSS

A hírcsatorna nem található.